» Символика ИнЕУ

Символика ИнЕУ

УНИВЕРСИТЕТ МИССИЯСЫ:

ПАВЛОДАР ӨҢІРІНДЕ ЗИЯТКЕРЛІК, КӘСІБИ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ЖАУАПТЫ ҰРПАҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

КӨЗҚАРАС

ИНЕУ-ЖАЙЛЫ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ МЕН БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ, ПОҚ, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР МЕН ҚАЛА ТҰРҒЫНДАРЫН ҚОЛДАУДЫҢ ЖЕТІЛДІРІЛГЕН ЖҮЙЕСІ БАР КӨШБАСШЫЛАРДЫҢ ЖАҢА БУЫНЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ӨҢІРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ӨМІРІНІҢ ДРАЙВЕРІ


ҚҰНДЫЛЫҚТАР

  • Көшбасшылық
  • Академиялық адалдық
  • Ашықтық

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТУЫ

Флаг

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ГИМНІ

Куплет - 1

Наш ИнЕУ, в цветах утопая,
новых встречает друзей.
Здесь мы, секреты наук постигая,
Станем намного мудрей.
Первых семестров и первых волнений
Нам никогда не забыть.
Кафедры, праздники и КВНы
В памяти нашей мы будем хранить.

Припев (1 раз)

Куплет - 2

Нового дня нам приносит дыхание
Время тревог и побед.
Ты - созидающий храм наших знаний,
Ты - завтрашних дней свет.
Мы понесем этот свет от порога,
Пусть освещает нам путь!
Ты пожелай нам удачной дороги
И не забудь, нас не забудь!

Припев (1 раз)

Куплет - 3

Сотни дорог перед нами открыты,
Дальние дали видны.
Все мы сегодня - твои эрудиты,
Дети огромной страны.
В будущем будем трудиться достойно,
Все, что мы создадим,
Все, что мы лучшее в жизни построим,
Все, альма-матер, тебе посвятим!

Припев (2 раз)

Припев

В наших юных сердцах беспокойных
Свет надежды и новый рассвет,
Наш любимый Инновационный
Евразийский Университет!
Музыка и слова Михаила Сербина.
ЛОГОТИП ЖӘНЕ АББРЕВИАТУРА

Логитип-1
Логотип-2
Логотип-3

«ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ» ЖШС ТАУАРЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ БЕЙНЕЛЕНУІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

Тауарлық белгі көгілдір шеңбер фонында орналасқан бейнелеу және сөз элементтерінен тұратын құрамдастырылған болып келеді. Бейнелеу элементтеріне тауар белгісінің иесі өзінің білім беру және ғылыми-техникалық қызметтерін көрсету арқылы әрекет етуге ниетті бүкіл әлемдік кеңістікті білдіретін жер шары жатады. Жер шарының фонында оның жоғарғы жағында еркін ұшуды және қосалқы түрде университетің Павлодар қаласында орналасқандығын білдіретін қалықтаған шағала, ал төменгі жағында – білімнің символы – кітап бейнеленген. Жер шарының орталығына орналастырылған «ИнЕУ» сөзі жаңадан пайда болған және аббревиатура түрінде, мұндағы әріптік қысқартулар: Ин – «Инновациялық», Е – «Еуразия», У – «Университеті» дегенді білдіреді. Әріптер стандартты қаріпте курсивпен жазылған. Жер шарының астында Айша-бибi» және «Қошқар-мүйіз» элементтерінен тұратын, құрамдас қазақ ұлттық оюы салынған. Ою сары түспен салынған. Шеңбердің шетімен солдан оңға қарай «Инновациялық Еуразия Университеті» деген жазу сары түспен жазылған, оның дербес құқықтық қорғанысы жоқ. Тауар белгісінің элементтері: жер шары, кітап, шағала және «ИнЕУ» сөзі ақ түспен орындалған, мұнда «ИнЕУ» сөзіндегі әрбір әріп қосымша сары түсті сызықпен жүргізілген, ал шағала көк түспен жиектелген.

Эмблемалар мен логотип тауар белгілері ретінде тіркелді.

ИНЕУ САПАСЫН ІШКІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЯСАТЫ

1. Сапаны ішкі қамтамасыз ету саясатының негізгі мақсаттары-білім беру сапасын қамтамасыз етуді жалпы түсінуге жәрдемдесу, барлық мүдделі тараптардың қызметіне сапаны қамтамасыз ету тетіктерін енгізу және ИнЕУ-де сапа мәдениетін қалыптастыру.


2. ИнЕУ сапасын ішкі қамтамасыз ету саясатының ажырамас құрамдас бөлігі - академиялық және зерттеушілік адалдық мәдениеті. ИнЕУ құндылықтары экономика және жалпы қоғам салалары үшін білікті және құзыретті кадрларды даярлау ісіндегі жетекші фактор ретінде оқыту мақсаттары мен білім беру мазмұнын анықтаудағы бағдар болып табылады. ИнЕУ-дің басым құндылықтары-көшбасшылық, академиялық адалдық, ашықтық.


3. ИнЕУ сапасын ішкі қамтамасыз ету қағидаттары: білім беру сапасы мен сапаны қамтамасыз ету үшін жауапкершілік; қызметтің ашықтығы; үрдістер, сапа мен стандарттар үшін жауапкершілікті нақты айқындау, ақпарат, сапаны қамтамасыз ету саясаты мен стандарттарын үнемі қайта қарау, тәуекелге бағдарланған ойлаудың процестік тәсілі мен қағидаттарын қолдану, деректерді жан-жақты талдау негізінде маңызды басқарушылық шешімдер қабылдау есебінен сапаны қамтамасыз етудің барлық деңгейлерінде сапа мәдениетін қалыптастыру және қолдау; сапаны сыртқы қамтамасыз ету нәтижелерінің дерекқорының жұмыс істеуі; сапаны қамтамасыз етудің ішкі және сыртқы тетіктерін біріктіру, сапаны қамтамасыз ету процестерінің есептілікке және тұрақты жақсартуға бағытталуы; білім беру бағдарламалары мен студенттердің әртүрлілігі; қызметтің нормативтік және заңнамалық талаптарға, ESG ұсынымдарына сәйкестігі; даму бағдарламасының, саясат пен рәсімдердің бірлігін қамтамасыз етудегі, олардың қазіргі заманғы халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етудегі, алқалы органдар мен бөлімшелердің (Ғылыми кеңестің, Академиялық кеңестің, Сапа жөніндегі комиссиялардың, Факультет кеңесінің) жұмыс істеуіндегі басшылықтың жетекші рөлі; барлық қызметкерлер мен білім алушыларды сапаны қамтамасыз ету және арттыру, қажетті ресурстармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметке тарту; сыртқы және ішкі стейкхолдерлердің үміттері, оларды білім беру сапасын қамтамасыз ету және арттыру жөніндегі қызметке белсенді тарту; білім алушыларға қатысты мүмкіндіктер мен әділдіктің теңдігін қамтамасыз ету; академиялық адалдық пен еркіндікті, сыбайлас жемқорлық пен кемсітушіліктің кез келген түріне төзбеушілікті қолдау; сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесін үздіксіз жетілдіру және сапа мәдениетін дамыту үшін жағдайлар жасау; инклюзивтілік.


4. Сапаны ішкі қамтамасыз ету саясаты стратегиялық басқарудың бір бөлігі болып табылады, миссиямен және басқа құжаттармен бірге қарастырылады және іске асырылады: Стратегиялық даму жоспары, Академиялық саясат, Сапаны қамтамасыз ету тұжырымдамасы, Басшылық және ИнЕУ сапасын ішкі қамтамасыз ету стандарттары.


5. Ішкі сапаны қамтамасыз ету саясаты ресми мәртебеге ие және ИнЕУ сайтында көпшілікке қолжетімді https:ineu.edu.kz, өзгертілетін талаптарға сәйкес қайта қараcтырылады.


  • Инновациялық Еуразия университетінің этикалық нормалар кодексi
  • Инновациялық Еуразия университетінің академиялық адалдық ережелері